1000 София, ул. Алабин 50 А

Отказване от права и отговорност на съдържанието

Екипът на БулПортал полага всички усилия, за да се гарантира точността на информацията в сайта www.bulportal.com и ние не носим отговорност за евентуални неточности; посетителите, които се доверяват на тази информация, го правят на свой риск.

Отказване от права на Външни връзки

БулПортал не носи отговорност за съдържанието и достоверността на свързаните сайтове* и не е длъжен да одобрява мненията и информацията, изразени в тях. Публикуването на информация от свързани сайтове (реклами, линкове, банери, видеа и др.) не трябва да се приема като гаранция от нас в какъвто и да е вид. За да ни уведомите за счупени / остарели връзки, както и за некоректна информация, предоставена от свързан сайт, моля пишете ни на електронна поща info@bulportal.com

*Свързан сайт е сайт, към който Булпортал препраща за извличане на повече информация относно излъчени продукт или услуга.