1000 София, ул. Алабин 50 А

Искат премахване на статуята на Света София, всъщност тя символизира…

През последните месеци наблюдаваме интересна дискусия из социалните мрежи по обявената за “Света София” статуя на бул. “Тодор Александров” в София.

Във връзка със статуята на Смъртта в центъра на столицата на България мнозина все още не могат да осъзнаят следното:
– черните дрехи са траурно облекло;
– в дясната си ръка статуята държи погребален венец;
– в лявата си ръка статуята държи монети, с които по традиция се затварят очите на мъртвите;
– върху ръката на статуята е кацнала кукумявка – птицата на смъртта в българската народна традиция;
– върху лицето си статуята носи златна погребална маска – според древната тракийска традиция.
Интересно, каква ли, както е модно да се казва, “енергия” излъчва този погребален символ в символичния център на България?

За по-наблюдателните: Тази статуя от кръста надолу физиологично не отговаря на жена, а с деколтето, кукумявката, черния венец, черните дрехи и сатанинско черни очи най-малко на праведен човек, камо ли на светица. След паметника “1300 години България” да бъде премахнат и статуята на Света София от центъра на столицата. За това настояват контра активисти в няколко групи във Фейсбук, според които монументът символизира смърт, а изработената от Георги Чапкънов фигура представлявала древен женски демон, покровител на проституцията. ” „Този паметник няма място в центъра на София – в него няма нито един християнски символ“, обяснява един от инициаторите на идеята за премахване на статуята. „Жена, облечена в траурно черно, държаща погребален, преклонен в ниско положение венец в едната ръка, а в другата – монети, с които се закриват очите на мъртвите, с кукумявка (данайска сова) – птицата на смъртта в българската митология, а върху лицето й – златна погребална маска, с кухи очни ябълки като на шумерското божество Лилит – нощен женски демон, покровител на проституцията в Месопотамия и фалос, прозиращ през ефирна материя. Това е статуя на смъртта.“, гласи публикация в една от групите в социалната мрежа, завършваща с въпрос: „Да се махне ли това чудо от центъра на столицата ни?“ „“Тази статуя е проклятие знад София и българския народ пред Бога“, коментира друг. Засега обаче не е постъпило официално искане за премахване на статуята, посочват от общината, цитирани от „Телеграф“.
Историята зад паметника: При кметуването на Сте­фан Со­фи­ян­с­ки, кой­то бе­ше из­би­ран три по­ред­ни ман­да­та, сто­ли­ца­та се сдо­би с ези­чес­ки па­мет­ник. До вхо­да на со­фийс­ко­то мет­ро при „Бул­банк” пре­ди има­ше па­мет­ник на Ле­нин.  Той бе­ше пре­мах­нат и на не­го­во мяс­то през 2001 г. се из­ви­си на ви­сок пос­та­мент-ко­ло­на фи­гу­ра­та на псев­до „Св. Со­фия”. От ка­за­но­то по-го­ре, ста­на яс­но, че Све­та Со­фия оз­на­ча Бо­жия Пре­мъд­рост (или Бог-Сло­во). Или с две думи, то­ва е вто­ро­то ли­це на Све­та Тро­и­ца – Иисус Хрис­тос. И вмес­то Той, ка­то сим­вол на на­ша­та сто­ли­ца е из­диг­нат друг. Скул­п­то­рът Ге­ор­ги Чап­къ­нов ни е пред­с­та­вил ед­на строй­на и кра­си­ва мла­да же­на с кре­пос­т­на ко­ро­на на гла­ва­та. Тя дър­жи в дяс­на­та си ръ­ка лав­ров ве­нец, а на ля­ва­та й ръ­ка е кац­на­ла со­ва – в ези­чес­ки вре­ме­на та­зи пти­ца е би­ла сим­вол на мъд­рост­та.